Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor CARP - Umanitatea, imprumuturi si ajutoare sociale

 

 

steag romania

Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Umanitatea

 

 

 

Cont plata CARP Umanitatea
ADUNARE GENERALĂ
CARP „Umanitatea” 2024
Adunare Generala anuala 19 04 2024
logo facebook carp umanitatea bucuresti
Canal Youtube al CARP Umanitatea Bucuresti
PARTENERI

Agentia de turism Sejour Tours
sejur grecia ammoudia pentru membrii carp umanitatea
Colaborare CARP Umanitatea si Clinica Life Med Militari
Servicii funerare pentru membrii CARP Umanitatea
STATUTUL ASOCIATIEI
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR
„UMANITATEA” I.F.N. BUCURESTI

CAPITOLUL  1
PREVEDERI GENERALE

                  ART. 1 DENUMIRE, ISTORIC, FUNCTIONARE

         (1) Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor,  denumită în continuare ,,ASOCIATIA CARP – UMANITATEA IFN BUCURESTI”, este o instituţie  Financiară  nebancară cu caracter civic, persoană juridică de drept privat neguvernamentală, cu caracter nepatrimonial, în scop de caritate, de întajutorare mutuală şi de asistenţă socială, apolitică, autonomă şi independentă.
Fiind membru fondator al Federatiei  CARP - urilor din România.

        (2) CARP ,, UMANITATEA” este continuatoarea organizaţiei CARP 7 înfiinţată în anul 1952 în baza Decretului 204/1951 recunoscută  prin Legea privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor nr. 13/1972. Este una şi aceeaşi cu Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor ,,UMANITATEA” Bucureşti recunoscută  şi autorizată la funcţionare ca persoană juridică pe principiile Legii nr.21/1924, prin sentinţa civilă nr.137/08.12.1997 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşt în dosarul nr. 114/PJ/1997.
         (3) Funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor nr. 540 din 27.09.2002  publicată în Monitorul Oficial nr. 723/2003, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii publicată în Monitorul Oficial nr. 39/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale prezentului statut.

                          ART. 2 MEMBRII
         Conform art. 5 din Legea 540/2002, CARP ,,UMANITATEA” IFN se circumscrie ca zonă teritorială Municipiul Bucureşti putând fi însă primiţi ca membrii şi pensionari domiciliaţi în alte localităţi precum şi salariaţi.

                         ART. 3. SEDIUL SOCIAL
         Are sediul social în strada  Stirbei Vodă,  numărul 99 ,sectorul 1, Bucureşti şi punctul de lucru  în str. George Zamfirescu, nr. 48, bl. 22, ap. 3 şi 4, sector 6, Bucureşti, str. Valea Prahovei numarul 5 parter sector 6, Bucureşti şi în Covasna, strada 1 Decembrie 1918, numărul 20, judet Covasna,  putând fi  creeat şi la alte adrese, şi localitaţi.

                        ART. 4 ORGANIZAREA
         Activitatea asociaţiei este subordonată strict îndeplinirii OBIECTIVULUI pentru care aceasta a luat fiinţă şi anume: constituirea şi asigurarea mijloacelor şi fondurilor necesare acţiunilor de întrajutorare mutuală a membrilor săi prin:
     a) acordarea de împrumuturi băneşti cu dobânzi mici şi condiţii de garantare şi de rambursare convenabile;
     b) sprijinirea membrilor cu venituri mici sau aflaţi în situaţii dificile, cu ajutoare băneşti şi materiale nerambursabile.
     c)  excursii cu reducere sau  gratuităţi  la spectacole sau alte    manifestări cultural-artistice organizate de  asociaţie;
     d) cazare cu contribuţii reduse în Casa de odihnă şi tratament (COT) proprie din staţiunea balneoclimaterică Covasna ;
     e) consultaţii gratuite la cabinetul juridic  şi de medicina muncii;

                     ART.5  PATRIMONIUL
        Are patrimoniu propriu în valoare de  6.257.123 lei conform bilantului contabil încheiat la data de 31 dec.2014  din care  1.089.638 lei disponibil în bănci,  constructii la COT Covasna, 264.518 lei  terenuri la COT Covasna,  birotică, obiecte de inventar, s.a. 97.546  lei.

                    ART.6    DURATA  este nelimitată de timp. 

 • Ca asociaţie cu personalitate juridică, Casa are autorizaţie de funcţionare cerută de lege, are atribuit cod fiscal, are conturi în bănci, întocmeşte situaţii financiare anuale şi aplică prevederile normelor şi legilor în vigoare în domeniile specifice activităţii sale.
 • Are antet, ştampila şi sigla proprii
  • Forma de cerc având diametrul de 2,9 cm, cu o singură linie;
  • In interiorul cercului circumferinţa superioară poartă inscripţia  ASOCIATIA „CASA  DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR IFN;
  • La partea inferioară a cercului având inscripţia  *BUCURESTI*
   In mijlocul cerculuii inscripţia  „CARP  UMANITATEA”
 • Noul specimen de ştampilă a fost recunoscut şi autorizat prin încheierea din 20.10.2010 a Judecătoriei sectorului 1 dată în dosarul  37479/299/2010.

                                          CAPITOLUL II
    ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL ALE CASEI

                             A.-ADUNAREA GENERALĂ

                     ART.7 CONDUCEREA
        (1) Organul superior de conducere al asociatiei ”  este ADUNAREA GENERALĂ ordinară sau extraordinară.
        (2) Adunarea generală ordinară este constituită prin reprezentare, de către delegaţi, unul la fiecare 200 de membrii aflaţi în evidenţă.
        (3) Adunarea generală se consideră statutară constituită prin prezenta a jumatate plus unu din numărul delegaţilor stabiliţi conform alin.(2) de mai sus.
        (4) Hotărârile adunării generale se adoptaă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
                     ART.8 DESFASURARE
        (1) Adunarea generală se convoacă în sesiuni ordinare o dată pe an, în primul trimestru, prin grija Consiliului Director.
        (2) Pe ordinea de zi a adunării generale figurează în principiu:
     a) darea de seamă anuală prezentată de Consiliul Director;
     b) raportul comisiei de cenzori;
     c) raportul Consiliului Director privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar expirat;
     d) dezbateri asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs şi aprobarea acestuia;
     e) alegerea, o dată la 4 ani, a Consiliului Director ;
        (3) În competenţa adunării generale ordinare intră şi:
     a) stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale casei;
     b) adoptarea statutului asociaţiei, precum şi a modificărilor şi completărilor ulterioare a acestuia;
     c) descărcarea de gestiune pentru anul expirat a Consiliului Director;
     d) aprobarea limitei maxime a ajutorului bănesc la decesul unui membru şi data de la care acesta intră în vigoare;
     e) valorificarea, reformarea, şi casarea bunurilor aparţinând mijloacelor fixe din patrimoniul asociatiei;
     f) aprobarea  eventualelor pierderi financiare;
     g) ratificarea actiunilor întreprinse de Consiliu Director in anul expirat, sunt considerate ca motivate;
     h) hotărăşte asupra oricăror alte probleme ce privesc asociaţia, la propunerea Consiliului Director.
(4) La adunarea generală participă:

ca delegat cu drept de vot, membrii CARP înscrişi cu o vechime de minimum 1 an, cunoscători ai problemelor interne ale asociaţiei.

                     ART.9  ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
        (1)  Întrunirea  în sesiune extraordinară a adunării generale poate avea loc oricând, dacă situaţia o impune, la iniţiativa Consiliului Director în condiţiile arătate de art. 8, sau la iniţiativa a cel putin 1,5% din numărul membrilor Casei, aflaţi în evidenţa Casei – fără  să existe viza Consiliului Director.
        (2) În cazul în care initiaţiva convocării adunării generale extraordinare aparţine membrilor asociatiei(1,5%), Consiliul Director are obligaţia asigurării acesteia sub raport logistic şi al informaţiilor contabile sau de altă natură, necesare.
        (3) Adunarea generală extraordinară este statutară dacă:
     a) sunt prezenţi jumătate plus unu din delegaţii reprezentativi de 1/200 din numărul membrilor aflaţi în evidenţa casei, dacă adunarea a fost convocată de Consiliul Director, sau,
     b) cel putin 1,5% din efectivul membrilor casei, cu tabel nominal, dacă adunarea generală a fost convocată de către un grup de iniţiativă.

                    ART.10
    (1) Hotărîrile adunării generale,  devin obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei,.
    (2) Hotărârile adunării generale, pot fi atacate în justiţie, de oricare din membrii Casei, în termen de 15 zile  cu  motivele prezentate în Adunarea Generala

                    ART.11 ORGANIZARE
        Consiliul director este format din 5 membri vicepreşedinţi  şi 2 (doi) consilieri  supleanti  alesi de adunarea generala din randul membrilor sai,pentru un mandat de 4 ani.
        Membrii Consiliului Director pot fi aleşi mai multe mandate, cu studii corespunzătoare funcţiei şi atribuţiunilor concrete pe care le vor  îndeplini.
        Consiliul Director, în prima şedinţă îşi alege  Preşedintele care devine şi Preşedintele Asociaţiei pentru un mandat de 4 ani.                       
        Consiliul Director:

 •  asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale şi respectarea statutului;
 • lucreaza în plen în întruniri săptămânale cu prezenţa obligatorie a membrilor sai;
 • este administratorul de drept al Asociaţiei CARP „UMANITATEA”,

         IFN Bucureşti, el poartă răspunderea punerii în aplicare a hotărârilor Consiliului Director,respectarii legilor si statutului,fondurilor banesti si integritatii patrimoniului Casei.
        Hotărârile Consiliului Director se aprobă cu majoritate de voturi şi se consemnează în registrul de procese-verbale.
       Presedintele ales din randul membrilor consiliului, împreună cu vicepreşedintele juridic reprezintă  interesele Casei, in raporturile cu alte organizatii, si instituţii, negociaza,incheie si semneaza acte juridice in numele acesteia.
        Conducerea,organizarea si functionarea Consiliului Director este atributul si raspunderea presedintelui iar în lipsa acestuia a Vicepreşedintelui juridic.
        Actiunile si masurile  luate de presedinte sunt supuse ratificarii Consiliului Director in sedintele de lucru saptamanale.
        Consiliul director poate alege un preşedinte de onoare fără drept de vot.

                       ART.12 ARIBUTII SI COMPETENTE

   (1) Consiliul Director are urmatoarele atributii si competenţe:
     a) stabileste organigrama aparatului de lucru al casei si asigura incadrarea acestuia cu personalul competent de specialitate,cu contract individual de munca sau cu contract civil  dupa caz, precum si salarizarea corespunzatoare a personalului incadrat;
     b) prezinta adunarii generale anual, raport de activitate,contul executiei bugetare pentru exercitiul financiar expirat si proiectul bugetului de venituri si chelutieli pentru anul in curs;
     c) aproba imprumuturi banesti solicitate de membrii casei,ia masuri si asigura rambursarea integrala si la termen a acestora;
     d) acorda ajutoare sociale nerambursabile,in raport cu situatia financiara a fiecarui solicitant si cu disponibilitatile financiare ale casei;
     e) stabileste plafonul maxim al imprumuturilor si nivelul dobanzilor
     f) stabileste grila ajutoarelor pentru cazurile de deces pe criteriul vechimii ca membru a decedatului,cu respectarea limitei maxime stabilite de adunarea generala;                                   
     g) hotaraste excluderea membrilor care incalca prevederi statutare                   h) asigura prin aparatul de lucru al Casei, evidenta miscarii fondurilor financiare si materiale,respectarea normelor de gestiune ,inventarierea periodica a patrimoniului, ia masuri pentru recuperarea prejudiciilor produse patrimoniului 
    i) primeste informarile periodice din partea auditoiului şi ianăsuri pentru înlăturarea  deficientelor constatate de aceasta privind  gestiunea si integritatea patrimoniului casei;
     j) convoaca adunarea generala a delegaţilor în sesiuni ordinare sau extraordinare prin anunţ într–un ziar cu cel puţin 15 zile înainte, prin note telefonice, fax sau e–mail cu 5 zile înainte de data programată a adunării;
     k) aduce la cunostinta membrilor, prin afisare la loc vizibil la sediul, a hotărîrilor propuse spre  adoptare de adunarea generala in termen de 5 zile înainte de adoptare şi 5 zile după  adoptare;
     l) aproba regulamentul intern al casei;
     m) rezolva in termen cererile, sesizarile si reclamatiile membrilor CARP precum si corespondenta primita;
     n) aprobă graficul concediilor de odihnă pentru personalul încadrat.
     o) organizeaza activitatea de Protectie a muncii şi P.S.I.,conform normelor legale.
     p) procedează la completarea Consiliului Director şi a Comisiei de cenzori cu membrii noi, urmînd ca aceştia să fie validaţi de prima adunare generală.
          (2) In cadrul Consiliului raspunderea este colectiva şi individuala dupa caz, conform legii si regulamentului intern al casei;

                                   
                                         AUDITUL  FINANCIAR
                           
                         ART.13-(1) AUDITUL FINANCIAR
     (1) Adunarea generala exercită controlul financiar al organizatiei prin AUDITOR cu autorizatie CECAR.           
     Auditorul este organul de control financiar propriu care verifica, îndrumă şi propune măsuri pentru intreaga activitate economico-financiara desfasurata de C.A.R.P.şi are următoarele  atribuţiuni principale:

          A. VERIFICARE SI CONTROL:

     a) - respectarea legislatiei financiar-contabile si a statutului  aprobat de adunarea generala privind constituirea si utilizarea fondurilor CARP si incadrarea in indicatorii aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli;
     b) - gestionarea legala a bunurilor materiale si mijloacelor banesti;
     c) - legalitatea,realitatea si oportunitatea operatiunilor de incasari si plati,

          B. ORGAN IZARE:

     a) - organizarea si tinerea la zi de catre compartimentul de resort a evidentei contabile;
     b) - respectarea legalitatii intocmirii situatiilor financiare anuale,in concordanta cu documentele de evidenta care trebuie tinute conform regulilor stabilite,intocmirea balantelor de verificare;
     c) - respectarea normelor legale privind angajarea gestionarilor si constituirea garantiilor materiale ale acestora conform legii;
     d) - efectuarea inventarierii anuale a mijloacelor materiale si financiare,executate de comisiile de inventariere si urmareste ca plusurile si minusurile de inventar sa fie evidentiate si solutionate conform legii.

          C. CONTROL

     a) - sa efectueze  lunar si inopinat controlul casierelor  sa verificând  existenta titlurilor sau valorilor;
     b) - poate participa la şedinţele Consiliului Director,  fără drept de vot.

          D. INFORMARE

     a) - informează periodic Preşedintele şi Vicepreşedintele juridic privind constatările, propunerile şi măsurile ce trebuiesc avute în vedere în desfăşurarea activităţii.  De asemenea, prezintă adunării generale rapoarte de activitate cu propuneri privind desfăşurarea activităţii viitoare şi propune descarcarea de gestiune a Consiliului Director.
     b) - este obligat ca pentru daunele constatate  să stabilească valoarea prejudiciilor, persoanele vinovate şi să propună măsurile necesare pentru recuperarea pagubelor în condiţiile legale.


CAPITOLUL III
   APARATUL SI PERSONALUL DE EXECUTIE

            ART.14-
          (1) Pentru indeplinirea sarcinilor si obligatiunilor prevazute in statut,casa are un aparat propriu de lucru cu 3 compartimente:
     a) secretariat-administrativ
     b) financiar-contabil
     c) juridic

          (2) Organigrama si numarul posturilor, conditiile de stagiu si pregatire al personalului, etc.,se stabilesc de Consiliul Director in raport cu natura, volumul si cerintele sarcinilor de indeplinit;
          (3) Angajarea personalului se face cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau cu timp partial conform Codului Muncii,ori cu contract civil ,dupa caz.
          (4) Functiile de sef de compartiment si de gestiune se incadreaza exclusiv cu personal de specialitate pe baza de contract individual de munca pe durata nedeterminata.
          (5) Functiile auxiliare se incadreaza cu pensionari membrii ai Casei, cu contract civil.
          (6)Personalul ce se incadreaza în aparatul de executie al casei,beneficiaza de drepturile prevazute de legislatia muncii si locul de munca impozite ,taxe si contributii,conform legii.
          (7) Personalul incadrat pe functii gestionare este supus regulilor specifice privind cinstea, moralitatea, precum si constituirea garantiilor in numerar si suplimentare prevazute de lege.
          (8) Salariile de baza ale personalului se stabilesc prin negociere având ca limita minima salariu negociat.
          (9) Salariatii beneficiaza de spor pe vechime in munca similar cu sporul ce se acorda salariatilor  conform Contractului de muncă.
          (10) Atributiile compartimentelor de lucru,sarcinile de serviciu pentru fiecare post, programul de lucru,etc.,  se stabilesc prin regulamentul intern al Casei,elaborat si aprobat de Consiliul Director si prin fisa postului.
          (11) Prin politica de personal, Consiliul Director promoveaza principiul rationalizarii muncii si cresterea eficientei acesteia prin introducerea proceselor de prelucrare  automata a datelor cu ajutorul mijloacelor electronice si computerizate,precum si alte cai de aceasta natura.

 

CAPITOLUL IV
    VENITURI SI CHELTUIELI , FONDUL SOCIAL
SI FONDUL
  PENTRU IMPRUMUTURI

                      ART.15- VENITURI PROPRII
          Realizeaza venituri proprii prin:
     a) taxe de inscriere, 1% din cuantumul pensiei celui in cauza;
     b) contributii lunare ale membrilor;
     c) dobanzi la sumele imprumutate; care se redistribuie la fondul CARP     
     d) dobanzi  bancare  la sumele aflate in conturi curente sau depozite;
     e) incasari reprezentand   contribuţia  la cazare la COT Covasna;
     f) valorificarea bunurilor materiale proprii scoase din uz;
     g) donatii si sponsorizari;
     h) fondul social sau alte drepturi banesti ale membrilor prescrise in favoarea casei;
     i) alte venituri cu surse legale.

                    ART.16- CHELTUIELI
          (1) Cheltuielile necesare indeplinirii obiectivelor si actiunilor specifice prevazute de statut, precum si cele privind investitiile, intretinerea si functionarea Casei se suporta din venituri.
          (2) Prin bugetul anual,  cheltuielile se clasifica astfel :
     a) fondul pentru ajutoare de deces si ocazionale;
     b) fondul pentru actiuni cultural artistice si de agrement ;
     c) fondul pentru investitii ;
     d) fondul pentru cheltuieli generale ;
     e) fondul de rezerva si risc.
          (3) Dimensionarea fondurilor se face anual prin buget in limita veniturilor planificate.
          (4) Fondul pentru cheltuieli generale acopera cheltuielile privind reparatii si intretinere cladiri, taxe si impozite, utilitati (apa, canal, salubritate, combustibili, energie electrica, telefon,  etc.) abonamente legislative ,birotica ,rechizite si materiale consumabile, salarii si indemnizatii, recompense, chirii, mobilier, etc.

                      ART.17 - EXCEDENTUL BUGETAR
          (1) Depasirea sumelor alocate la fondul de cheltuieli generale se aproba motivat de Consiliul Director si se supune ratificării adunării generale.
          (2) Excedentul bugetar la fine de an se raportează in anul următor, adunarea generala anuala urmând sa stabilească destinaţiile acestuia.
          (3) Incheierea cu deficit a excercitiului financiar se analizeaza de auditor   care prezintă  adunăriii generale propuneri corespunzatoare de îmbunătăţire a activităţii viitoare.

          ART 18 DESTINATIA FONDULUI PERSONAL AL MEMBRILOR
          (1) Fiecare membru al Casei isi constituie prin cotizatii lunare, fond social personal in limita cuantumului  dorit.
          (2) Incasarile prin cotizatii lunare, pentru fond social  nu fac obiectul bugetului de venituri si cheltuieli, acestea fiind destinate exclusiv constituirii si alimentarii fondului pentru imprumuturi banesti al asociatiei.
          (3) Sumele reprezentand fondul social se contabilizeaza distinct. Potrivit planului de conturi elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.
          (4) Casa asigura evidenta analitica a fondului social pe fiecare membru.
          (5) In caz de retragere sau deces fondul social individual se restituie celui in cauza sau urmasilor legali, conform prevederilor art.10(2) din Legea nr.540/2002.

               ART.19  CONTRIBUTIA  BANEASCA A  MEMBRILOR
          (1) Este destinata in principal constituirii fondului de ajutoare sociale (ajutor in caz de deces , ajutoare banesti nerambursabile).
          (2) In caz de retragere din randul membrilor casei, sumele achitate de acesta drept contributie, nu fac obiectul restituirii.

              ART.20. DISPONIBILITATILE  BANESTI
          (1) Se pastreaza in caserie in limita soldului zilnic legal si la banci in conturi curente sau depozite la termen, ori se investeşte în casa de odihnă şi tratament.
          (2) Operatiunile patrimoniale se inregistreaza in contabilitate conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Planului de conturi si a Normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

CAPITOLUL V.
IMPRUMUTURI

                      ART.21 ACORDAREA
          (1) Imprumutul se acorda pe baza de contract tip, semnat de solicitant  verificat şi aprobat de consiliului director,daca solicitantul este la zi cu achitarea obligatiilor catre casa si in functie de disponibilitatile financiare ale casei la momentul respectiv.
          (2) Nivelul maxim al unui imprumut este stabilit de Consiliul Director.
          (3) Imprumutul contractat se garanteaza cu fondul social personal precum si cu giranti, al caror numar, si conditii de indeplinit se stabilesc de Consiliul Director.
          (4) Un nou împrumut se acordă numai după rambursarea integrală a    împrumutului anterior.
          (5) Dobanda se plateste integral la incasarea imprumutului.
          (6) Pentru sumele nerambursate la termenul stabilit prin contractul de    
imprumut, dobanda de întârziere se recalculeaza corespunzator.
          (7) Rambursarea in avans a imprumuturilor fata de termenul final, conduce la recalcularea dobanzii cu restituirea catre titular a eventualelor diferente
          (8) Sumele nerambursate pe o perioada  de peste trei rate, se constituie in debite restante si se recupereaza prin poprirea pensiei debitorului, precum si  executarea silită a girantilor conform angajamentului scris ,semnat de acestia la incheierea contractului de imprumut.
          (9)  Spesele de urmarire prin poprire  cad in sarcina titularului de imprumut prin diminuarea corespunzatoare a fondului social al acestuia.
          (10) Potrivit Legii nr.540/2002 contractul de imprumut constituie titlu executoriu iar înfiinţarea  popririi asupra pensiei nu este supusă  validării, fiind  obligatorie pentru Casa de Pensii plătitoare.

                        ART.22
          (1) La decesul titularului de imprumut sumele ramase nerambursate se recupereaza de la giranti sau se regularizeaza prin fondul social si prin ajutorul de deces, dupa caz.
          (2) In lipsa girantilor sau la neândestularea fondului social sau a ajutorului de deces, sumele nerambursate  se suporta de catre casa prin fondul de risc, cu aprobarea adunarii generale.

CAPITOLUL VI 
 CALITATEA DE MEMBRU

                 ART.23   DREPTURI SI OBLIGATII
            Pot fi membri ai Asociaţiei CARP „UMANITATEA” IFN Bucuresti urmatoarele categorii de persoane:
     a) pensionari, indiferent de sistemul de asigurari sociale caruia ii apartin;
     b) beneficiari de ajutor social;
     c) membrii de familie (sot, sotie, copii) aflati in intretinerea unui membru al casei;
     d) salariaţi
     e) orice cetăţean român ce realizează venituri recunoscute şi respectă prevederile statutare şi legile statului.

                 ART.24 OBLIGATII
           (1) Primirea de membri  se face pe baza urmatoarelor documente:
     -  cerere individuala tip;
     -  decizia de pensionare ori adeverinta de salariat
     -  talon de pensie din ultima luna;
     -  carte de identitate.
     La inscriere, solicitantii platesc o taxa de inscriere stabilita de Consiliul Director, iar pentru cei fara venit 50% din taxa
          (2) Vechimea ca membru curge de la data chitantei cu care s-a platit taxa de inscriere.

                  ART.25
          (1)  Fiecare membru este obligat sa-si constituie fond social personal
          (2) Membrii care se transferă de la un  alt CARP împreună cu suma cotizaţiilor depuse, nu plătesc taxe de înscriere, păstrîndu-şi vechimea în CARP. În caz contrar, intră în drepturi de la data înscrierii în asociaţia noastră.
          (3) Membrii care se transferă la un alt CARP primesc la plecare doar
fondul social, contribuţia depusă nu se restituie.

                 ART.26  DREPTURI
          (1) Drepturile membrilor sunt următoarele:
     - sa beneficieze de avantajele prevazute in prezentul statut;
     - sa participe personal sau prin delegat la adunarile generale ale casei, cu drept  de  vot;
     - sa aleaga si sa fie ales in organele de lucru ale adunarii generale.
     - sa contracteze imprumuturi;
     - sa beneficieze de ajutoare nerambursabile daca au pensii foarte mici sau ajutor  de deces;
     - sa beneficieze de cazare in hotelurile proprietate din Covasna cu reduceri de tarif;
     - sa primeasca consultatii juridice in mod gratuit;
    - sa respecte prevederile statutului  ,hotararile adunarii generale si ale consiliului director.
     - sa ramburseze imprumuturile primite, in termenele si conditiile convenite prin contractul de imprumut;
     - sa respecte regulile si programul de lucru cu publicul stabilit de organele de conducere ale casei;
     - sa nu manifeste o atitudine potrivnica intereselor asociatiei sau sa comita acte de indisciplina fata de salariati si conducere,  de natura sa dauneze activitatii acesteia;
     - sa comunice in termen de 10 de zile orice modificari privind  schimbarea  domiciliului.

                      ART. 27  CALITATEA DE MEMBRU
          (1) Calitatea de membru încetează prin :
     a) deces;
     b) retragere la cerere;
     c) excluderea pentru neachitarea contributiei banesti sau a cotizatiilor la fondul social, pe o perioada ce depaseste 1 an calendaristic, sau ca urmare a unor acte de indisciplina care dauneaza asociatiei (injurii, insulte, comportament imoral etc.)
                    ART.28
          (1) - Sumele de incasat (fond social,ajutor-deces) ale membrilor sunt supuse prescriptiei extinctive de 3 ani,conform reglementarilor codului civil;
          (2) - Cotizaţiile nereclamate în termenul de prescripţie devin venit al Casei
          (3) - Contribuţiile lunare depuse nu se restituie, întrucît din acestea se constituie fondul de ajutoare nerambursabile al asociaţiei (ajutoare de deces, ajutoare materiale)
          (4) - La încetarea calităţii de membru, indiferent din ce motiv, cotizaţiile depuse se restituie  la cerere titularului sau moştenitorilor desemnaţi de acesta, din care se reţin eventuale debite rezultate din împrumuturi, dobînzi, contribuţii, etc.

                   ART.29
          In cazul in care unii membri ai Consiliului comit abateri care aduc prejudicii intereselor sau imaginii asociatiei, Consiliul Director este obligat sa-i suspende din functie,urmand ca aceasta hotarare sa fie supusa adunarii generale spre ratificare.

   
CAPITOLUL  VII

DISPOZITII  FINALE

                ART.30  DIZOLVAREA

 • prin hotărâre judecătorească
 • prin hotărâreda Adunării Generale


                     ART.31
          Procedura de dizolvare pe cale judecatoreasca poate fi declansata de Consiliul Director daca sunt motive de natura celor stipulate in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 la capitolul IX sectiunea 1 si anume:
     a) cand scopul sau activitatea CARP „UMANITATEA” a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
     b) cand realizarea obiectivului sau prevazut la art. 4 din prezentul statut este urmarit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
     c) cand se urmareste un alt scop decat cel pentru care casa a fost infiintata.
     d) cand casa a devenit insolvabila sau in alte cazuri prevazute de lege.

                    ART.32
          (1) Adunarea generala poate hotari:
     a) asocierea în condiţii avantajoase a casei cu alte organizaţii de profil prin votul majorităţii simple a adunării generale.
     b) dizolvarea casei in sedinţă extraordinara statutar constituita cu conditia
ca votul  privind dizolvarea sa fie unanim;

 • Procesul verbal al adunarii generale extraordinare care a hotarat dizolvarea casei se depune in forma autentica, în termen de 15 zile  la Judecatorie..

                    ART.33
          (1) Operatiunile de lichidare a activului si pasivului casei se realizeaza prin lichidatori autorizati numiti de instanta judecatoreasca in situatiile prevazute la art.32 din statut.
          (2) In oricare din situatiile de dizolvare, mandatul Consiliului Director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor .
          (3) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul,conforom procedurilor legale, sub controlul  auditorului.

                   ART.34
          (1) In situatia in care dizolvarea s-a produs pe cale judecatoreasca, conform art.32.de mai sus, bunurile ramase dupa lichidare se vând la licitaţie pentru acoperirea eventualelor debite prin măsuri stabilite de instanţă;

          (2) Daca dizolvarea este urmare a hotararii adunarii generale prevazuta la art.33 ,bunurile ramase in urma lichidarii patrimoniului ,se transmit cu titlu gratuit prin lichidator,Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bucuresti ce ar putea  fi succesoare celei dizolvate.

                  ART.35.
          Contractele individuale de muncă ale salariaţilor încetează  de drept o dată cu radierea acesteia din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la judecătoria de sector, conform prevederilor Ordonanţei guvernului nr. 26/2000.

                  ART.36-
          (1) Membrii Consiliului Director, primesc pe timpul mandatului indemnizatie de şedinţă.
          (2) Cuantumul indemnizatiei se stabileste de consiliu si se supune ratificarii Adunarii Gnerale ordinare, prin proiectele anuale de buget.

                  ART.37
        Prezentul statut a fost adoptat cu unanimitate de voturi in Adunarea Generala a Asociaţiei CARP –UMANITATEA I.F.N. BUCURESTI „ din data de  07.05.2011.          

                                               CONSILIUL  DIRECTOR

ziar-carp-umanitatea-bucuresti-punct-de-sprijin
Program lucru CARP din 1 martie 2022
AGREMENT

Vila COT CovasnaSerii cazare COT Covasna pentru tratament balnear

Vila La Roze Olimp

Stiri si evenimente

 

Copyright © 2016 Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor CARP - Umanitatea